Na tomto místě bych rád vysvětlil správné odpovědi z PDGA testu, který si můžete zkusit vyplnit.

Q#1

Otázka: Jak je široké “místo hry” (angl. “lie”)?

Odpověď: 20 centimetrů

Vysvětlení: Pravidlo 802.05D definuje tzv. “místo hry” (“lie”). Obdélník 20cm široký a 30cm dlouhý.

Q#2

Otázka: Hráč G hodil svůj putt tak, že dopadl shora na koš a spočinul na samém kraji. Další hráč ve stejné skupině puttuje a jeho disk způsobí, že hráč předchozího hráče přepadne přes hranu a skončí v koši. Dokončil hráč G jamku? Jak se postupuje?

Odpověď: Ne. Disk je třeba vrátit co nejblíže svému původnímu umístění.

Vysvětlení: Pravidlo 810A říká, že pokud diskem něco pohnulo potom, co už spočinul vklidu na jedno místě, je umístěn zpět na své místo tam, kde se dohodne skupina.

Q#3

Otázka: Kdo může diskvalifikovat hráče z turnaje?

Odpověď: Ředitel turnaje.

Vysvětlení: V soutěžním manuálu PDGA se jasně píše, že diskvalifikaci může provést pouze ředitel turnaje.

Q#4

Otázka: Výhoziště jamky je na okraji jezera, které se hraje jako “mimo hřiště” (OB). Koš je na druhé straně jezera. Pro toto OB existuje drop-zóna.. Ředitel turnaje vyhlásil, že hráči mohou jít hrát přímo z drop zóny. Hráč A ví, že by jezero nepřehodil nebo nechce ztratit disk. Co může dělat?

Odpověď: Hráč si může vybrat mezi A, B a C.

A. Může jít házet první hod z drop zóny za cenu dvou trestných hodů (tedy bude házet “třetí hod”).
B. Může to zkusit! Třeba to vyjde.
C. Hráč může hrát kratšími hody kolem dokola jezera.

Vysvětlení: Možnosti B a C jsou standardní způsob hry discgolfu. Možnost A je umožněna pravidlem 806.02G.

Q#5

Otázka: Hráč dorazí později po začátku druhého kola. Jeho skupina rozehrála svou třetí jamku, která je jediná par 5 na hřišti. Ostatní jamky mají par 3. Jaké je jeho celkové skóre za tři jamky?

Odpověď: 23

Vysvětlení: Pravidlo 811F.5 jasně stanovuje, že pokud hráč svou nepřítomností (nebo pozdním příchodem) vynechá jamku – dostává par + 4.
V našem případě par3 + 4 + par3 + 4 + par5 + 4 = 23.

Q#6

Otázka: Hráč Q a jeho skupina se nemohou dohodnout na pravidle ohledně hraní mimo hrací plochu (OB). Nemohou se dovolat řediteli turnaje. Hráč Q rozhodně nesouhlasí s rozhodnutím skupiny. Jak mohou postupovat?

Odpověď: Hráč Q použije provizorní hody a dohraje jamku pod oběma scénáři (byl v OB, nebyl v OB). Po skončení kola s ředitelem turnaje rozhodne, jak postupovat podle pravidel.

Vysvětlení: Tato situace je popsána v pravidle 809.02B.2 – je to správné použití provizorních hodů.

Q#7

Otázka: Hráč R vhodil svůj disk do velmi hustého křoví a není schopen se k disku dostat. Rozhodne se opustit svůj disk a hodit znovu z výhoziště. Bohužel i jeho druhý disk končí ve stejném hustém křoví. Hráč R si uvědomí, že by musel opět házet z výhoziště a tak navrhne skupině, že si zapíše par plus čtyři hody. Co na to pravidla?

Odpověď: Hráč R musí dokončit jamku nebo odstoupit z turnaje.

Vysvětlení: Pokud by hráč úmyslně nedokončil jamku nebo ji úmyslně vynechal, pak podle pravidla 811F.3 by měl odstoupit z turnaje.

Q#8

Otázka: Skupina A stojí na fairway, zatímco jeden z jejích členů se odvolá proti rozhodnutí skupiny. Skupina B, připravená začít hrát stejnou jamku, požaduje, aby začali a přeskočili skupinu A. Nedaleko je turnajový ředitel. Co by se mělo dělat?

Odpověď: Skupina A může stát stranou a požádat ředitele o rozhodnutí. Skupina B může hrát a přeskočit skupinu A.

Vysvětlení: Pravidlo 802.02G umožnuje turnajovému řediteli přeskočit jinou skupinu, když ještě není vyřešená situace. Žádná skupina ale nesmí vynechat jamku.

Q#9

Otázka: Hráčův disk doletěl na samý vrchol velmi vysokého, hustého a širokého cedrového stromu. I když se hráč dokáže dostat do stromu pod diskem, neexistuje způsob, jak vyhodit skrz silné větve. Platí pravidlo dvou metrů. Co může hráč dělat?

Odpověď: Může si vybrat A, B nebo D.
A. Opustit disk a vrátit se na výhoziště (házet třetí hod).
B. Pokusit se hrát mezi větvemi stromu, z místa pod diskem (s trestem jednoho hodu).
D. Vezměte trest za jeden hod za to, že jste nad dva metry, a poté se pohybujte zpět podél hrací čáry, kamkoli chtějí.

Vysvětlení: Možnost A – pravidlo 809.01 umožňuje opustit jakýkoliv hod a hrát znovu z předchozí pozice (s trestem 1 hod). Možnost B je standardní pokračování (trestný hod je za to, že disk skončil příliš vysoko). Možnost D je vysvětlena pravidlem 803.2D – hráč se může kdykoliv vzdálit od disku po linii hry (s trestem 1 hodu).

Q#10

Otázka: Na konci posledního kola jsou na prvním místě dva hráči se stejným score. Co se stane dál?

Odpověď: O vítězi rozhodnou následující 3 jamky – systémem náhlé smrti.

Vysvětlení: Pokud by hráči byli v remíze na jakémkoliv jiném místě než prvním, tak zůstávají v remíze a rozdělí si peníze. Ale 1.09 dodatek v competition manualu jasně určuje, že vítěz může být jen jeden.

https://www.pdga.com/rules/competition-manual/109

Q#11

Otázka: Hráč J puttoval a jeho disk letěl příliš nízko a vklínil se z boku do sběrače koše. Jeho skupina mu řekne, aby běžel a vzal si ho, než vypadne. Jaké je rozhodnutí?

Odpověď: Jamka není dokončena (disk vstoupil do sběrače ilegálně) a hráč J musí dokončit jamku posledním puttem.

Vysvětlení: Jamka je dokončená pouze v případě, pokud disk splňuje tyto podmínky (pravidlo 807): 1) disk vstoupil do prostoru koše legálně a 2) musí se zastavit tak, aby mu koš (sběrač, řetězy nebo vrchní čepice) dával oporu. Disk zde vniknul do sběrače z boku, takže se musí ještě doputtovat.

Q#12

Otázka: Hráč A minul svůj putt ze 7metrů a vztekem kopnul do batohu. Hráč B mu udělil varování za porušení sportovní chování, které bylo zaznamenáno do scorekarty. O dvě jamky později hodil hráč A svůj drive do hustého křoví a zaklel sprostě tak hlasitě, že ho slyšelo několik skupin na sousedních jamkách. Hráč C z jiné skupiny k němu přišel a zahlásil na hráče A porušení sportovního chování. Co by mělo následovat?

Odpověď: Hráč A dostává trestný hod, protože byl již jednou varován.

Vysvětlení: Pravidlo 812C říká, že porušení sportovního chování může zahlásit jakýkoliv hrající hráč nebo turnajový ředitel.

Q#13

Otázka: Disk hráč Y skočí mimo hrací plochu (OB). Hráč Y zvedne svůj disk z OB a umístí jej 1 metr do hrací plochy a potom hodí svůj další hod. Jiný spoluhráč ze skupiny řekne hráči Y, že své místo hry neoznačil podle pravidel, protože nepoužil minimarker. Jak je to správně?

Odpověď: Když hráč potřebuje přesunout “místo hry”, musí použít minimarker. Hráč Y dostane varování, pokud tak neučinil (poprvé, každé další porušení je za trestný hod).

Vysvětlení: Pravidlo 802.06C vyžaduje použití minimarkeru, když je hráč v OB. Pravidlo 802.06D pak říká, že za první porušení je varování.

Q#14

Otázka: Hráč neúmyslně hodil svůj druhý hod od disku jiného hráče a skončil blízko koše. Poté úspěšně zaputtoval. Jeho skupina si toho všimnula, nahlásila tuto chybu a navzájem si potvrdili chybnou hru. Jaké je jeho finální score na této jamce?

Odpověď: 5

Vysvětlení: 811F Misplay pokud by si skupina této chyby všimnula hned – hod by byl zrušen a hráč by dostal jeden trestný hod, ale protože po tomto hodu ze špatného místa následoval další hod (putt), pak se hody počítají a hráč dostává 2 trestné hody. Tudíž hodil 3x + 2trestné = 5 hodů.

Q#15

Otázka: Když hráč přichází ke svému hozenému disku, všimne si větve, kerá leží vedle jeho disku. Větev je suchá, volně ležící. Část větve zasahuje do jeho postoje a část větve vstupuje mezi jeho “místo hry” a koš. Může tuto větev odstranit?

Odpověď: Ano, hráč může přemísťovat překážky zasahující do jeho postoje, i když překážka (volně ležící suché větve) zasahuje částečně i do prostoru mezi “místem hry” a košem.

Vysvětlení: Hráč podle pravidla 803.01B může přemisťovat vyjmenované překážky zasahující do jeho postoje.

Q#16

Otázka: Hráč má před sebou 8m putt do kopce (za par). Jeho disk trefí sběrač a kutálí se zpět k němu. Hráč disku uskočí, ale disk trefí jeho batoh a zastaví se na místě. Jak se postupuje?

Odpověď: Hráč dostává jeden trestný hod za ovlivnění vlastního hodu. Pokračuje z nové pozice, kde se disk zastavil.

Vysvětlení: Pravidlo 810F jednoznačně určuje, že pokud hráč nebo jeho vybavení ovlivní jeho hod, dostává trestný hod a hraje z místa, kde se disk zastavil.

Q#17

Otázka: Hráč A putuje na třetí jamce, když hráč B zpochybní legálnost jeho putteru. Turnajový ředitel je nablízku a potvrdí, že disk je v pořádku, ale zjistí, že je nepodepsaný. Jak se postupuje?

Odpověď: Hráč dostane varování.

Vysvětlení: Pravidlo 813.01F jasně, že, jakmile se na to přijde, je to varování. A poté trestný hod za každý další hod unikátně neoznačeným diskem.

Q#18

Otázka: Může hráč být na PDGA turnaji bosý?

Odpověď: Nikdy.

Vysvětlení: Manuál pro soutěže zakazuje hraní bez bot (Dress code – 3.04).

Q#19

Otázka: Hráčův hod skončí na koruně vysokého stromu, kde ho nejde ani zahlédnout. Dva hráči ze skupiny si myslí, že viděli, kde skončil, ale když ke stromu dorazí, disk nevidí. Skupina hledá přes 3 minuty, ale stále ho nenašli. Odkud bude hráč házet další hod?

Odpověď: Znovu z výhoziště – hráč dostává trestný hod za ztracený disk.

Vysvětlení: Ztraceným diskům je věnovaná celá kapitola 805.03. Zamrzí to, ale bohužel čas se musí měřit, aby nevznikla zácpa na jamce kvůli hledajícím hráčům.

Q#20

Otázka: Turnaj je pozastaven kvůli přicházející bouři. Po zaznění signálu k přerušení hry hráči opustí hřiště a hledají přístřešek, aby se schovali před bouří. Všichni hráči označili své místo hry pomocí minimarkeru. Když se vrátí zpět, vidí, že silný vítr přemístil jejich minimarkery. Jak bude skupina postupovat?

Odpověď: Všichni hráči hrají z přibližných míst, kde byli, když zazněl signál k přerušení hry.

Vysvětlení: Manuál pro soutěže 1.07C jasně říká, že hráči budou hrát z přibližných pozic, rozhoduje shoda většiny.

Q#21

Otázka: Hráč nemůže najít svůj disk. Jiný hráč ve skupině vyhlásí společné hledání a odstartuje 3minutový limit. Poté celá skupina hledá ztracený disk. Disk byl nalezen po 3 minutách a 13 sekundách. Jak se postupuje?

Odpověď: Po třech minutách je disk považován za ztracený. Hráč hází nový hod z výhoziště nebo z drop zony (pokud byla na jamce pro ztracené disky stanovena). Hráč dostane jeden trestný hod.

Vysvětlení: Ztraceným diskům je věnovaná celá kapitola 805.03. Zamrzí to, ale bohužel čas se musí měřit, aby nevznikla zácpa na jamce kvůli hledajícím hráčům.

Q#22

Otázka: Na jamce 8 se nashromáždilo několik skupin. Hráč Q se necítí dobře a míří na toaletu, když zjisťuje, že díky zácpě bude mít dostatek času. Nakonec hráči postupují velmi rychle a jeho skupina se dostává na výhoziště. Když je ale řada na něm, není tam. Jeho skupina bezvýsledně čeká 30 sekund. Co se stalo?

Odpověď: Hráč Q dostává par plus čtyři na dané jamce.

Vysvětlení: Pravidlo 811F.5 jasně stanovuje, že pokud hráč svou nepřítomností (nebo pozdním příchodem) vynechá jamku – dostává par + 4.

Q#23

Otázka: Hráč odhodil z výhoziště. Při házení druhého přihazovacího hodu hráč porušil postoj a také jeho hod vletěl mimo “hrací plochu” (OB). Jeho skupina vše nahlásila a potvrdila. Jaký bude postup?

Odpověď: Hráč dostane jeden trestný hod a jeho hra pokračuje z místa, kde disk opustil hrací plochu (do OB).

Vysvětlení: Hráč může během jednoho hodu dostat pouze jeden trest. Počítá se vždy ten vyšší. Porušení postoje (802.07) nebo hra mimo hrací plochu (OB, 806.02) není důvod pro opakování hodu.

Q#24

Otázka: Hráč na výhozišti při vypouštění disku z ruky stojí jednou nohou na ploše výhoziště a jednou nohou mimo výhoziště. Jaké je pravidlo?

Odpověď: Pokud je porušení postoje ihned nahlášeno a potvrzeno skupinou, hráč neháže znovu, ale dostává jeden trestný hod.

Vysvětlení: Porušení postoje (802.07) není důvod pro opakování hodu, hráč dostává pouze trestný hod.

Q#25

Otázka: Hráč L odevzává turnajovému řediteli score karty celé skupiny bez finálního součtu jednotlivých score karet. Co se stane?

Odpověď: Každý hráč dané skupiny dostává dva trestné hody.

Vysvětlení: Podle pravidla 808G.2 je každý hráč za sebe povinen odevzdat score kartu v pořádku. Pokud je sečteno špatně nebo není sečteno vůbec – hráč obdrží 2 trestné hody.

2 komentáře

Napsat komentář